Alagsori gyülekezeti nagyterem szentelés

2021. október 24-én ünnepi istentisztelet keretében Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke felszentelte templomunk gyönyörűen felújított alagsori gyülekezeti nagytermét. Hála mennyei Atyánknak, e földön pedig számos személynek, akik támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy újra Isten igéje szólhasson hozzánk ezen a helyen.

Az ünnepi alkalmon zsúfolásig megtelt a terem, olyannyira, hogy az előző nap gondosan előkészített ülőhelyeket pótszékekkel kellett kiegészíteni. Az istentiszteleten Kondor Péter mellett a liturgiában Grendorf Péter, az angyalföldi gyülekezet lelkésze, valamint László Virgil, presbiterünk, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa szolgáltak.

Kondor Péter igehirdetésének alapigéje Jn 4,43-54 volt. Arról hallhattunk, hogy Jézust szűkebb hazájában, Galileában befogadták ugyan mint csodadoktort, de nem fogadták be mint prófétát. Szívesen látták a betegek gyógyítójaként, de nem hittek benne Megváltóként. Kellett nekik az Ő segítsége, az Ő számos csodálatos cselekedete, de nem kellett nekik Jézus személye, Jézus megváltó halála a kereszten. Püspök úr igehirdetésének egyik fő üzenete az volt, hogy a mi hitünk ne legyen „galileai hit”. A kapernaumi királyi tisztviselő példáján keresztül mutatta be, hogy nem igazi hit az, amelyik csak akkor fordul Istenhez, amikor segítségre van szüksége. Nem alkalmi jelekben és csodákban kell keresnünk Jézust, hanem a legnagyobb jelre és a legnagyobb csodára kell figyelnünk: a megváltásunk jelére Krisztus keresztjén. A teremben ülő hívők felé hangzott a kérdés: vajon jelek és csodák várása, megtapasztalása helyett tudunk-e hinni Jézus szavának, tudunk-e pusztán ígéretére támaszkodni? Az alagsori gyülekezeti terem felszentelésekor különösen időszerűek voltak püspök úr szavai: „bármilyen nehézség van az életünkben, halljuk meg Jézus biztatását, higgyük el az ígéret beteljesedését”. Azért újulhatott meg a templom alagsori nagyterme, hogy Jézus újra megszólíthassa itt a gyülekezet tagjait, hogy újra megtörténhessen a vele való találkozás, mert Jézus így szeretné elmélyíteni hitünket.

Az igehirdetés után püspök úr a következő szavakkal szentelte fel a termet:

„Az Úrnak szentelt legyen ez a gyülekezeti terem az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét, hogy a hívők közösségében hallgassa és tanulja Isten igéjét, és segítségül hívja az Urat. Lakozzék e szent helyen Isten dicsősége. Épüljön benne testvéri szeretetben a Krisztus gyülekezete élő, szeretett közösséggé a lélek egységében nemzedékről nemzedékre. Ámen.”

Az istentiszteletet követő közgyűlést Csermely Péter, a gyülekezet felügyelője nyitotta meg. Összefoglalta a felújítás folyamatát, majd a felújítás lehetőségéért és megvalósulásáért köszönetet mondott elsősorban Istennek, majd azoknak, akiknek támogatása és munkája nélkül ez nem valósulhatott volna meg. A bajor evangélikus egyház 2019-ben 70 ezer euróval támogatta az alagsori gyülekezeti termek felújítását, amelyet magyar egyházunk saját központi költségvetéséből 15 millió forinttal kiegészített. A Bethlen Gábor Alap és Magyarország kormánya az alagsori gyülekezeti nagytermünk felújítását 15 millió forinttal, a parókiánk felújítását pedig 30 millió forinttal támogatta. Gyülekezetünk tagjai pedig az elmúlt években 10,3 millió forint céladománnyal járultak hozzá a felújítási munkálatokhoz. Csermely Péter kiemelte elődje, Gaál Jánosné munkáját, akinek tervei és pályázatai nélkül e munka nem indult volna el. Rimár Jenő unokája, Kovács Jenő szakértelmével a felújítás elindítását segítette. Varsányi Réka presbiterünk egyházunk Pályázati Osztályának vezetőjeként a pályázatok lebonyolításában oroszlánrészt vállalt. Aradi Mihályné tiszteletbeli presbiterünk pedig az oltárterítők varrásának szolgálatával felöltöztette a liturgikus teret. Csermely Péter többek között megköszönte az egyházkerület előző püspökének, Gáncs Péternek és feleségének, valamint a kerület polgármesterének, dr. Tóth Józsefnek, hogy jelenlétükkel megtisztelték az alkalmat, és velünk együtt ünnepeltek. Ezt követően Grendorf Péter vette át a szót. A felújítással kapcsolatban a múltról, a jelenről és a jövőről beszélt. Megtudhattuk, hogy 1972-ben lépett életbe az a szerződés, ami alapján a későbbiekben raktárként hasznosították a termet. Az elmúlt évtizedek alatt a gyülekezet fenntartását szolgálta a bérbeadás. A beszéd jelenről szóló része a felújítással kapcsolatos álmok felidézésével kezdődött. Elmesélte, hogyan álmodoztak arról, hogy valaha újra gyülekezeti terem lehet a helyiség. Ahhoz, hogy az álom valóra válhatott, nagy szükség volt Csermely Péter személyére. A jövőbe tekintéshez az oltár felett olvasható igét hívta segítségül: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” (Mt 11,28). Péter pásztor szavai szerint az idézet végén lévő három pont rejti az igazi üzenetet. Vagyis azt, hogy hogyan folytatódik a terem felszentelésének ünnepi alkalma. „Szép, hogy van egy múltunk, megőrizték számunkra elődeink mindezt, és fontos, hogy mi ezt újra el tudjuk indítani, de lesz-e folytatás, mi vajon el tudunk-e indulni Jézus szavának hívására, lesz-e folytatása mindennek?” – tette fel a kérdést Péter pásztor. A válaszadáshoz Isten segítségét kértük a közgyűlést záró imádságban. Isten segítségét kértük arra nézve, hogy hétről hétre meg tudjuk tölteni a gyülekezeti termet, hogy azt jelentse az idézet végén a három pont, hogy Jézus hívására induljunk el Őutána.

Az istentiszteletre szép számmal jöttek el kisgyermekes családok is. A gyermekek a szertartás alatt bibliakörön vehettek részt, amelyen ifjúsági körünk néhány tagjának segítségével kreatív, játékos formában több csoportban felidézhették Jézus életének főbb helyszíneit. Ezt követően pedig szüleikkel és a gyülekezet többi tagjával együtt a szeretetvendégség finomságait élvezhették.

Képek a szentelésről: https://photos.app.goo.gl/t2tNuQbb6EkK8qiw8